مرور برچسب

بیمارستان بانک ملی

پرداخت 44 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانک ملی ایران به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط

بانک ملی ایران به منظور حمایت از گردش چرخ بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط به عنوان موتور محرکه صنعت کشور، بیش از 44 هزار میلیارد ریال تسهیلات به این بخش ها اعطا کرده است.