مرور برچسب

بیمارستان بانک ملی

معاون برنامه ریزی و تحول بانک ملی ایران عنوان کرد: ارایه خدمات مالی و بانکی یکپارچه با گروه مالی

عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی و تحول بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه بانک ها نباید صرفا محصول محور باشند، گفت: نگاه مشتری محوری همواره در بانک ملی ایران وجود داشته و تشکیل گروه مالی در این بانک می تواند خدمات مالی و بانکی یکپارچه ای را…

ابراز رضایت خزانه دار کل کشور از سفته و برات الکترونیک بانک ملی ایران

خزانه دار کل کشور با ابراز رضایت کامل خود از اقدام مشترک با بانک ملی ایران در صدور سفته و برات الکترونیک گفت: سالیان طولانی مردم باید برای خرید سفته خود به دکه محله شان مراجعه می کردند اما امروز این خدمت با هوشمندی بانک ملی ایران به سادگی و…