مرور برچسب

صندوق بازنشستگی فولاد

وضعیت صندوق بازنشستگی فولاد چگونه پیش می رود؟

تاسیس صندوق فولاد در اوج رونق فعالیت صنایع فلزی کشور و تحت پوشش دولت بود. با این حساب، بیش از آنکه تشکیل این صندوق دارای مبانی محاسبات بیمه ای (اکچوئری) باشد، حاصل سرمستی ناشی از ورود منابع سرشار جدید حق بیمه کارگران انبوه شرکت های فولاد…