مرور برچسب

کالابرگ التریکی

این افراد مشمول دریافت سبد معیشتی خانوار می‌شوند

یارانه تشویقی یا همان سبد معیشتی خانوار شامل حال خانوار حاضر در دهک یک تا هفت درآمدی می‌شود. تعداد این افراد تقریبا ۶۰ میلیون نفر برآورد شده است. اگر جمعیت ایران را ۸۰ میلیون نفر درنظر بگیریم، نزدیک ۷۵ درصد جمعیت کشور، می‌توانند از یارانه…