مرور برچسب

پتروشیمی خراسان

سود پارسال مجمع عمومي پتروشيمي خراسان بيش از25 هزار ميليارد ريال بود

به نقل از روابط عمومی این مجتمع صنعتی مهندس یوسف حسنی در مجمع عمومی عادی سال 1400 پتروشیمی خراسان که با حضور سهامداران آن برگزار شد اظهار داشت: به پیشنهاد هیات رئیسه و تایید سهامداران به هر سهم هزار و 435 تومان سود تخصیص یافت.