مرور برچسب

انجمن صنایع لبنی

علت افزایش قیمت لبنیات چیست؟

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی گفت: شرکت های لبنی قیمت های خود را بر اساس هزینه های تولید تعیین می کنند که پس از افزایش نرخ شیرخام و رشد دستمزدها بیشترشده است اما برای تخلف آنها سازمان حمایت رسیدگی می کند.