مرور برچسب

انتخابات نظام پرستاری

سازمان نظام پرستاری از حق مردم و پرستاران در رابطه با قانون تعرفه‌گذاری کوتاه نمی‌آید

رئیس کل سازمان نظام پرستاری، گفت: سازمان نظام پرستاری از حق مردم و پرستاران در رابطه با قانون تعرفه‌گذاری کوتاه نمی‌آید و موارد را پیگیری می‌کند؛ چون این قانون به نفع مردم و نظام سلامت است.