پروفسور دونالد براون استاد دانشگاه ایالات متحده آمریکا:

ترامپ با خروج از معاهده محیط زیستی پاریس، مصلحت جهانی راقربانی منافع خود کرد!

پروفسور دونالد براون گفت: اساسا اداره کشورهای سرمایه داریمانند آمریکا، استرالیا و کانادا بر مبنای منافع کارتل هایاقتصادی است و بدعهدی آمریکا و خروج این کشور از معاهدهمحیط زیستی پاریس که بیش از 195 کشور دنیا این توافق راپذیرفته بودند، به روشنی نشان داد که ایالات متحده آمریکا و ترامپ در این زمینه نقش خود را به درستی ایفا نکرند. درواقع ترامپ با خروج آمریکا از معاهده توافق آب‌وهوایی پاریسمصلحت جهانی را قربانی منافع نهادهای سرمایه داری کرد.

به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی؛ شانزدهمین نت گپ یونسکویی، با موضوع اخلاق و تغییرات اقلیم، شب گذشته 30 اردیبهشت 1399 با حضور برنده پنجمین دوره جایزه جهانیاخلاق ابن سینای (یونسکو) برگزار شد.

در ابتدای این نشست احسان شمسی گوشکی عضو کمیته ملیاخلاق زیستی و اخلاق در علم و فناوری کمیسیون ملی یونسکو ایران،درخصوص جایزه جهانی اخلاق در علم ابن سینا که در 166 امین شورایعمومی یونسکو که بالاترین نهاد تصمیم گیری در این سازمان است بهتصویب رسید، گفت جایزه اخلاق در علم تنها جایزه جهانی است که به ابتکار جمهوری اسلامی ایران و همکاری سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی و آموزشی ملل متحد «یونسکو» از سال 2003، به نامدانشمند ایرانی شیخ الرئیس ابوعلی سینا نامگذاری شده است که باعثخوشحالی و افتخار ما ایرانیان است. لازم به یادآوری است که جایزه ابن سینا برای اخلاق در علم و فناوری به پیشنهاد و توسط جمهوری اسلامی ایران هر دو سال یکبار به افراد یا گروه هایی که در زمینه اخلاق در علم و فناوری صاحب پژوهش های علمی ارزشمندهستند، پس از رأی و نظر هیئت داوران اهدا می شود.

شمسی گوشکی با اشاره به رزومه غنی پروفسور دونالد براون گفت:ایشان استاد تمام حوزه اخلاق و استاد حقوق بشر در دانشگاهویدنر(widener) هستند و در 70 کشور دنیا در حوزه  اخلاق محیط زیستو حوزه تغییرات اقلیم سابقه تدریس دارند و همچنین در کشورهای زیادی به ارائه سخنرانی در این زمینه ها پرداخته اند. پروفسور براون ازپیشگامان مطالعه در خصوص تغییرات اقلیم بوده و از مدیران برنامه ریزی در این باره در سازمان ملل است.

تغییرات اقلیم می تواند باعث خشکسالی و یا سیل و زلزله در آسیا و آفریقا شود

* اولین پرسش شمسی گوشکی از برنده پنجمین دوره جایزه جهانیاخلاق ابن سینا درخصوص تاثیر تغییرات اقلیم بر زندگی انسان بود.

براون در این خصوص گفت: این موضوع می تواند اثرات بسیار جدی برروی زندگی مردم دنیا داشته باشد و باعث خشکسالی و یا سیل در آسیا وآفریقا شود، او با نگرانی از افزایش دمای زمین گفت: این موضوع یکتهدید بسیار جدی برای انسان ها است که می تواند به آواره شدن بیش از200 میلیون نفر بیانجامد. درواقع این اتفاق کشورهای فقیر را نشانهخواهد گرفت چرا که آسیب پذیری آن ها بیشتر است.

آب شدن ذخایر یخی دنیا باعث افزایش گاز متان و گرم شدنزمین می شود

* پروفسور براون در پاسخ به این موضوع که بحث تغییرات اقلیم تا چه اندازه حائز اهمیت و درخور توجه است، گفت: چاره اندیشی درخصوصاین موضوع بسیار اضطراری است؛ آب شدن ذخایر یخی دنیا یک تهدیدجدی است که باعث افزایش گاز متان و در نتیجه گرم شدن زمین می شودکه ادامه این روند می تواند زمین را با مشکلات اساسی رو به روکند.بنابراین باید تلاش شود، حداکثر ظرف 25 سال آینده تولید گازهای گلخانهای به صفر تبدیل شود تا زمین فرصت بازیابی خود را پیدا کند.

تغییرات اقلیم باعث اپیدمی ویروس هایی همچون ویروس کرونا می شود

براون درخصوص مقایسه خطرات ویروس کرونا و تغییرات اقلیم با اشاره بهکمرنگ بودن بازتاب تهدیدهای اقلیمی، گفت: امروزه در تمام دنیا هر روزرسانه های مختلف اخبار کرونا را پوشش می دهند، اما از خطر تغییراقلیم غافل شده اند، موضوعی که حتی احتمال می رود باعث اپیدمی هاییهمچون ویروس کرونا و یا شیوع سایر ویروس ها هم باشد؛ چرا که اینپدیده اثرات مستقیمی روی زندگی حیوانات می گذارد.

ما نیازمند یک نهاد بین المللی در زمیته ساختار اخلاقی و همبستگی جهانی هستیم

* گوشکی با مطرح کردن بحث نیاز به یک ساختار اخلاقی و همبستگیجهانی خواستار بیان دیدگاه براون برای مقابله با تغییرات اقلیم شد.

براون با اشاره به اینکه در این زمینه وجود یک نهاد بین المللی به شدت احساس می شود، گفت: ما در شرایط خطرناکی به سر می بریم که زندگیو آینده بشر را تهدید می کند.

پروفسور براون با اشاره به اینکه اخلاق در تغییرات اقلیم هنوز کاربردینشده است، گفت: دانشمندان از دهه ٣٠ ميلادي معتقد بودند كه نگاهپيشرفت و توسعه به مسائل اقتصادي است اما امروزه با گذشت زمان، متوجه اثرات سوء تكنولوژي بر تغييرات اقليم مي شويم.

مهم ترین عامل در افزایش حساسیت انسان ها به تغییرات اقلیم، رسانه ها هستند 

او در پاسخ به اینکه چطور می شود حساسیت اخلاقی در مورد تغییراقلیم در میان انسان ها بالاتر برود، گفت : مهم ترین عامل در این زمینهرسانه ها هستند و باید از ظرفیت آنهابه بهترین شکل ممکن استفاده شود،یکی از مشکلات اساسی در این خصوص اثرگذاری بنگاه های مالی واقتصادی در تصمیم گیری سیاستگذاران است. در صورتی که آن هاهرگز حساسیت های دانشمندان در این حوزه را درک نمی کنند.

بدعهدی آمریکا و خروج این کشور از معاهده محیط زیستی پاریس، نشان بارز قربانی شدن مصلحت جهانی ذیل نهادهای سرمایه داری است

شمسی گوشکی با اشاره به بدعهدی آمریکا و خروج این کشور ازمعاهده محیط زیستی پاریس که بیش از 195 کشور دنیا این توافق راپذیرفته بودند، از بروان در مورد چرایی این تصمیم ایالات متحده پرسید،که پروفسور براون در این زمینه پاسخ روشنی داد و گفت: «واقعیت امر ایناست که ایالات متحده آمریکا و ترامپ در این زمینه نقش خود را به درستیایفا نکرند، درواقع با خروج آمریکا از معاهده توافق آب‌وهوایی پاریس،مصلحت جهانی قربانی منافع نهادهای سرمایه داری شد.»

اساسا اداره کشورهای سرمایه داری مانند آمریکا، استرالیا و کانادا برمبنای منافع کارتل های اقتصادی است. او با اشاره به توصیه ای از آداماسمیت بنیانگذار بازار آزاد گفت: اسمیت پیش از این هشدار داده بود کهنباید دولت ها به دست سرمایه گذاران بیفتند، چرا که آن ها تنها به منفعتخود می اندیشند.

(معاهده محیط زیستی پاریس: در تاریخ 12 دسامبر 2015 در پاریس، قراردادی برای مقابله با تغییرات اقلیمی و باز شدن گره‌ ها برای اقدامات علیه تغییر اقلیم و همچنین سرمایه‌ گذاری در جهت اقتصادی کم‌ کربن، مقاوم، انعطاف ‌پذیر و پایدار توسط 195 کشور مورد توافق قرارگرفت. هدف اصلی این توافق جهانی جلوگیری از افزایش دمای کره زمین در این قرن زیر 2 درجه سانتی‌گراد و همچنین ایجاد تلاش برای محدود کردن دما به افزایش آن به زیر 5/1درجه سانتی‌گراد نسبت به سطح آن قبل از صنعتی شدن است. هدف بلندمدت توافق پاریس این است که دمای کره زمین تا پایان قرن به‌ جای دو درجه، 5/1 درجه سانتی‌ گراد افزایش یابد.

مسوولیت کشورها در توافق پاریس هم این است که کشورهای جهان در نشست پاریس پذیرفتند که برای دستیابی به هدف بلندمدت پیمان پاریس، هر پنج سال هدف ‌های مربوط به کاهش حجم آلایندگی صنایع خود را بازنگری و اصلاح کنند.)

جورج هربرت واکر بوش، موافقتنامه درخصوص تغییراتاقلیمی را عملیاتی نکرد

پروفسور براون با اشاره به اینکه در سال 1992 هم جرج بوش پدر (جورج هربرت واکر بوشموافقتنامه درخصوص تغییرات اقلیمی را عملیاتینکرد، گفت: در این باره دو نکته اساسی همواره باید مدنظر کشورهایپیشرفته و یا در حال توسعه قرار گیرد: اول عدم آسیب رسانی به دنیا و دومرعایت انصاف و یا عدالت که در توضیح آن باید گفت کشورهای ثروتمندملزم به جبران ضررهای احتمالی وارده بر کشورهای آسیب دیده هستند.

برنده جایزه جهانی ابن سینا در پایان گفت: گفت و گوهای این چنینیدرخصوص یکی از تهدیدهای مهم جامعه جهانی  همچنان مرا نسبت بهبهبود شرایط فعلی دنیا امیدوار می کند تا با بالا رفتن حساسیت درمیانجوانان و فعالان اجتماعی رفته رفته، موضوع تغییرات اقلیم به یکی ازدغدغه های مهم مردم دنیا تبدیل شود.

انتهای پیام/

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.