مرور برچسب

پتروشیمی ماهشهر

گام بلند پتروشیمی اروند برای ایرانی سازی تمامی کاتالیستها و مواد شیمیایی

لذا با توجه به استراتژی شرکت مبنی بر قطع وابستگی به خارج و تاکید بر بومی سازی و بهره گیری حداکثری از شرکتهای دانش‌بنیان داخلی، تامین کاتالیستها و مواد شیمیایی مورد نیاز به شرکتهای ایرانی سپرده شده است.