مرور برچسب

نگران کننده

مصرف بیش از ۹۶ میلیارد و ۹۸۰ میلیون لیتر آب در شرکت ملی صنایع مس ایران

ایجاد صنایع آب بر در مناطق گرمسیر تؤمور بدخیمی است که می تواند ظرفیتهای موجود برای مقابله با بحران پیش رو را تضعیف کند. میزان مصرف آب شرکت ملی صنایع مس ایران واقع در یکی از گرمترین استانهای کشور یعنی استان کرمان قابل توجه است.