مرور برچسب

بخش خصوصی در معادن

تدوین دستورالعمل نحوه فعالیت بخش خصوصی در چرخه اکتشاف

رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی از تدوین دستورالعمل نحوه فعالیت بخش خصوصی و غیردولتی در چرخه اکتشاف خبر داد و گفت: به منظور تحقق اهداف این دستورالمعل، پایگاه جامع داده های علوم زمین و معدن راه اندازی خواهد شد.