مرور برچسب

اوراق بانک ملی

بازدید اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران از اداره کل سرمایه گذاری و امور شرکت ها و شعبه وحدت

اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران با حضور در اداره کل سرمایه گذاری و امور شرکت ها و همچنین شعبه وحدت از نزدیک با فعالیت ها و عملکرد کارکنان و بخش های مختلف این اداره کل و شعبه آشنا و با همکاران دیدار و گفت و گو کردند.