مرور برچسب

انتقال پایتخت

استان تهران تقسیم می‌شود؟

وزیر کشور تقسیمات استان تهران را یک آورده مهم دانست و گفت: این موضوع توسط دولت در دست بررسی است و مصوبه مجلس را لازم دارد که باید توسط مجلس بعدی بررسی و تصویب شود.