مرور برچسب

انتشار آگهی مفقودی برای تمام مدارک ضروری است

بعد از گم شدن مدارک دانشجویی چه کنیم؟

در صورتی که مدارک دانشجویی خود را گم کرده‌اید، فوراً باید برای گرفتن مدرک المثنی اقدام کنید. در این مقاله به صورت گام به گام تمام اقداماتی را که باید برای اخذ مدرک دانشگاهی المثنی انجام دهید، توضیح داده‌ایم.