مرور رده

مجلس

اهمیت تعامل تشکل‌های بخش خصوصی با کمیسیون‌های تخصصی مجلس یازدهم

به بهانه نزدیک شدن به شروع بکار مجلس یازدهم و چالش همیشگی سطح تعامل و همکاری ساختارهای منتخب مردمی با یکدیگر در گفتگویی با نمایندگان برخی از مهمترین تشکل های صنفی- صنعتی نقطه نظرات آنها روادر این باره جویا شدیم.